เครื่อง CNC สำคัญไฉน

Last updated: 2 Oct 2017  |  2846 Views  | 

เครื่อง CNC สำคัญไฉน

เครื่อง ซี เอ็น ซี จะเป็นกระบวนการซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องพิมพ์สามมิติที่เรียกว่า Subtractive Process คีอจะทำการขึ้นรูปโดยตัดวัสดุออกจากชิ้นงานตั้งต้น เช่นแท่งไม้ อลูมิเนียม โดยใช้เครื่องมือ Cutting Tool ที่เราเรียกว่าดอกกัด โดยดอกกัดจะมีลักษณะคล้ายดอกสว่านแต่ข้อแตกต่างของมันคือ รูปแบบของปลายครีบในการนำศูนย์เพื่อการเจาะของดอกสว่านจะแตกต่างไป

ดอกกัด และดอกสว่านมีข้อแตกต่างหลักๆคือ การนำศูนย์ โดยดอกสว่านสามารถนำศูนย์ในการเจาะลงไปในผิววัสดุด้วยตัวของมันเอง ขณะที่ดอกกัดจะออกแบบให้กินวัสดุ ไปตามแนวนอนซึ่งเป็นล้กษณะการเคลื่อนที่ของเครื่อง ซี เอ็น ซี และการเจาะลงไปในผิววัสดุของดอกกัดจะสามารถทำได้เช่นกันแต่จะไม่สามารถนำศูนย์ได้ด้วยตัวม้นเอง ในการออกแบบโปรแกรม ซี เอ็น ซี หรือ G-code นั้นเรามักออกแบบ ให้ค่อยๆกินลงไปในผิววัสดุ แบบแนวเฉียงเพื่อไม่ให้ดอกกัดเกิดความเสียหาย

รูปแบบชิ้นงาน วัสดุ และลักษณะผิวของชิ้นงานที่ต้องการจะเป็นต้วกำหนด การเลือกชนิดของดอกกัด โดยรายละเอียดการเรียกส่วนต่างๆของดอกกัดเป็นดังรูป อาจเรียกทับศัพท์ หรือแปลเป็นไทยตามศัพท์เทคนิค เช่น Tooth (ฟันของคมกัด) Flute (ร่องฟันของดอกกัด ที่เชื่อมโยงไปฟันของคมกัด) Length of cut (ความยาวคมกัด) ลักษณะครีบแบบ Downcut และ Upcut ที่จะมีผลกับผิวของชิ้นงานที่ได้